Bases legals del concurs “SORTEIG DE 2 ENTRADES VIP”

Objecte

ASSOCIACIÓ JUVENIL MY POCKET NEWS posa en marxa una promoció, en el territori català i dirigida a tot potencial consumidor, sota la denominació “SORTEIG DE 2 ENTRADES VIP”.

 

Persones legitimades i durada

Podrà participar al CONCURS qualsevol persona resident legal a Catalunya.

La data d’inici i finalització de la participació d’aquest CONCURS es comunicarà mitjançant una o vàries publicacions a la pàgina d’Instagram @benefiksound.

 

Premi

Entre els participants es seleccionarà un guanyador.

El premi per al guanyador serà un lot consistent en 2 entrades VIP a l’esdeveniment benèfic BENEFIKSOUND. El cost del lot és de 30€.

 

Participació

Per participar als CONCURS, l’usuari haurà de seguir les següents passes:

 

  • Caldrà ser seguidor de la pàgina d’Instagram @benefiksound.
  • L’usuari haurà de fer like al post del CONCURS.
  • L’usuari haurà de deixar un comentari en el post del CONCURS responent a la pregunta que es formuli al post.
  • En cas que es requereixi una mecànica de participació diferent, MY POCKET NEWS ho especificarà en el post de la promoció corresponent.

 

Selecció de guanyadors

Es seleccionarà 1 guanyador aleatori.

El sorteig del CONCURS es realitzarà un cop finalitzat el període de participació del CONCURS.

 

Entrega del premi

El premi es lliurarà sense cost algun per als guanyadors i seran comunicats als guanyadors a través d’una publicació a la pàgina d’Instagram @benefiksound. A més, ASSOCIACIÓ JUVENIL MY POCKET NEWS podrà comunicar el nom del guanyador a les seves xarxes socials i/o a la seva web.

El guanyador haurà de notificar la seva acceptació del premi mitjançant un missatge privat a la pàgina d’Instagram @benefiksound, amb la següent informació: nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte.

El guanyador disposarà d’un termini de 48 hores a partir de la notificació del premi per comunicar l’acceptació del mateix.

Cas que en aquest termini el guanyador no enviés la informació esmentada per certificar la seva acceptació del premi, s’entendrà que el guanyador no accepta el premi i per tant renuncia al mateix.

En cap cas, ASSOCIACIÓ JUVENIL MY POCKET NEWS es responsabilitzarà de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, endarreriments o qualsevol altra circumstància posterior a l’entrega del premi.

 

Drets de propietat intel·lectual

La participació en el CONCURS suposa la cessió, amb caràcter exclusiu i transferible, sense limitació territorial ni temporal i amb caràcter gratuït, a ASSOCIACIÓ JUVENIL MY POCKET NEWS de tots els drets d’ús, distribució, explotació, exportació, publicació, difusió i publicació en https://benefiksound.com o en qualsevol altre mitjà o suport online i off line que estimi oportú ASSOCIACIÓ JUVENIL MY POCKET NEWS (a títol enunciatiu però no limitatiu, Youtube, xarxes socials, etc.), reproducció a títol gratuït o onerós dels comentaris escrits pels participants en la promoció, podent dur a terme la seva alteració, transformació, modificació que es derivin dels mateixos, no donant lloc a dret algun de compensació, indemnització o reemborsament o pagament de tarifes o altres drets econòmics a favor dels Participants.

 

Prohibició de participació

No podran participar en aquesta promoció cap dels socis de ASSOCIACIÓ JUVENIL MY POCKET NEWS. Tampoc no podran participar-hi els familiars de primer grau o cònjuges dels citats socis.

 

Drets

Per tota qüestió litigiosa que es pogués presentar en aquesta promoció i la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant ASSOCIACIÓ JUVENIL MY POCKET NEWS, com els guanyadors i participants, fan expressa renúncia a qualsevol dret que pogués correspondre’ls, i expressament se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona

 

Responsabilitat

ASSOCIACIÓ JUVENIL MY POCKET NEWS, així com els seus proveïdors, subcontractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors, queden exonerats de qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus que puguin rebre els participants i guanyadors de la promoció per qualsevol acció o omissió no imputable a ASSOCIACIÓ JUVENIL MY POCKET NEWS, als seus proveïdors, contractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors, durant la durada de la Promoció i gaudi dels obsequis.

En cap cas ASSOCIACIÓ JUVENIL MY POCKET NEWS serà responsable, de manera enunciativa però no limitativa, de les fallades de connexió a internet tant en l’accés dels participants a les distintes pàgines com en l’enviament de respostes de participació, comunicació d’obsequis, així com en qualsevol altra comunicació a través d’internet; de la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de les pàgines web mitjançant les quals es participa a la promoció; l’ús il·lícit, mal ús i del frau que els participants puguin atribuir als sortejos objecte de les presents bases.

D’altra banda els participants declaren haver informat a terceres, les dades dels quals, incloent fotografies, proporcionin, de les condicions del present concurs, eximint des d’aquest moment a ASSOCIACIÓ JUVENIL MY POCKET NEWS de qualsevol reclamació realitzada per qualsevol tercer, les dades del qual, incloent fotografia, etc. hagin estat facilitades pels participants en el present concurs, exonerant a ASSOCIACIÓ JUVENIL MY POCKET NEWS de qualsevol dany, sanció, multa, despesa (incloent qualsevol despesa o honoraris d’advocats, perits o altres professionals, despeses processals) que siguin soferts per ASSOCIACIÓ JUVENIL MY POCKET NEWS i/o qualsevol tercer, derivats de la participació al present concurs. 

 

Acceptació d’aquestes bases

Les bases podran consultar-se a la web de BenefikSound (https://benefiksound.com/baseslegals) així com en qualsevol lloc que ASSOCIACIÓ JUVENIL MY POCKET NEWS indiqui en qualsevol moment.

Al PARTICIPAR EN EL CONCURS I AL ACCEPTAR les presents Bases Legals, significarà que ha llegit, entès i que accepta tots els termes i condicions de les Bases Legals, així com la submissió al criteri de ASSOCIACIÓ JUVENIL MY POCKET NEWS quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig i quant a les decisions interpretatives d’aquestes bases que realitzi aquesta empresa.

Sí, nosaltres també les utilitzem! 🍪